سیکلوتاید

سیکلوتاید

تا حدود نيم قرن پـيش گياهـان يكـي از اساسي­ ترين منابع توليد دارو بودند و پس از آن با پيشرفت شيمي آلي و تلاش در جهـت سـنتز مولكول هـاي پيچيـده دارويي، بيشتر مواد دارويي به طور مصنوعي تهيـه گرديـد، اما در چند دهه اخير با مشـاهده اثـرات جـانبي داروهـاي ساخت بشر، نهضت بازگشت به مصـرف گياهـان دارويـي و داروهای گیاهی و طبیعی كـه به دست فراموشـي سـپرده شـده بـود، دوبـاره فعـال شـد. به طوريكه قرن بيست و يكم را مي­تـوان قـرن اسـتفاده و مطالعه فرآورده ­های طبیعی نام نهاد. 

شربت سیکلوتاید اکسیری است از دامان طبیعت که از عصاره ی گیاه بنفشه ی معطر با نام علمی Viola Odorata بدست آمده است. اثرات درمانی متعدد ترکیبات موجود در شربت سیکلوتاید همچون ترکیبات آلکالوئیدی، گلیکوزیدی، ساپونینی، تاننی، کومارینی، فنولی، و نیز متیل سالیسیلات، ویتامین C و غیره از طریق پژوهش های گسترده در طو