شربت طبیعی سیکلوتاید بدست آمده از عصاره گیاه بنفشه ی معطر